Tag Archives: Secretaria

Tramitació títols 2020-2021

Les dates per a poder formalitzar els títols són del 21 de juny al 6 de juliol ambdós inclosos.


Cal sol·licitar el títol per mitjans telemàtics.

Passos previs:

 • Còpia de l’expedient acadèmic
 • Còpia del DNI o NIE (vigent)
 • Còpia del carnet de família nombrosa, monoparental o discapacitat per aquells que poden gaudir de la reducció de pagament de les taxes

Tots aquests documents han d’estar vigents.

 • El centre, un cop comprovat que l’alumne reuneix els requisits acadèmics necessaris, li farà arribar un resguard de sol.licitud de títol per correu electrònic per tal que pugui satisfer l’import de la taxa que cobra el Departament d’Educació per a la tramitació de títols. El pagament es fa través del caixer automàtic mitjançant targeta bancaria.

Taxes que cobra el Departament:

 • Títol de batxillerat 66,90
 • Títol de tècnic/a 66,90
 • Títol de tècnic/a superior 74,95

El resguard de sol·licitud té una data límit de pagament, un cop passi aquesta data, si no s’ha pagat, cal tornar a generar un nou imprès.

 • Un cop fet el pagament cal trucar al centre per demanar cita prèvia i el dia assignat ha de portar el resguard de sol.licitud juntament amb el comprovant de pagament per tal que a secretaria es faci la validació del títol.

Aquest últim pas s’haurà de fer presencialment a la secretaria del centre durant els dies 21 de juny a 6 de juliol en horari de matí.

Si no porteu aquests documents a secretaria, el pagament no tindrà cap valor donat que no es podrà fer l’enviament al Registre de Títols del Departament d’Educació. 

D’acord amb l’article 2.5 de l’ORDRE EDC/216/2005, de 4 de maig, per la qual es desenvolupa el procediment d’expedició dels títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya, l’imprès de resguard, degudament signat i segellat per la persona responsable de la Secretaria del centre, té tots els efectes del títol respectiu, mentre aquest no s’expedeixi materialment.

Article 2.5 de l’ORDRE EDC/216/2005, de 4 de maig,

INFORMACIÓ IMPORTANT A TENIR EN COMPTE:

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement una sola persona).
 • Us recordem que és obligatori portar mascareta i aconsellem també portar guants.
 • NO han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas poden autoritzar per escrit a una altra persona per a portar la sol·licitud i documentació.

Publicació de l’oferta inicial de places

Batxillerat 2021/2022.

Publicació de l’oferta inicial de places a 07/05/2021

(Cal consultar l’oferta final per veure si hi ha canvis – veure data de publicació al calendari)

Cicles Formatius Grau Mitjà 2021/2022

Publicació de l’oferta inicial de places a 07/05/2021

(Cal consultar l’oferta final per veure si hi ha canvis – veure data de publicació al calendari)

Cicles Formatius Grau Superior 2021/2022

Publicació de l’oferta inicial de places a 21/05/2021

(Cal consultar l’oferta final el 16 de juliol per veure si hi ha canvis – veure data de publicació al calendari)

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya regula el procés de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics. A Barcelona aquest procés el gestiona el Consorci d’Educació de Barcelona.

Preinscripció i Matrícula Grau Superior 2021-2022

Segons la RESOLUCIÓ EDU/596/2021 de 2 de març per a la preinscripció i matrícula d’alumnes per al curs 2021-2022. Publicada al DOGC núm. 8357 del 5.3.2021, aquests són els terminis de la matrícula pel curs 2021-2022:

 • HORARIS SECRETARIA PREINSCRIPCIÓ:
 • de 9:00 a 13:00h i de 15:30h a 17h30 de dilluns a divendres.

Enllaç PREINSCRIPCIÓ Cicles Formatius Grau Superior: 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/

Cicles Formatius de Grau Superior:

Període de presentació de sol·licituds (es pot presentar documentació fins al 1 de juny)del 25 al 31 de maig
Llistats de sol·licituds amb barem provisional23 de juny
ReclamacionsDel 23 al 30 de juny
Llistats de sol·licituds amb barem definitiu: (un cop resoltes les reclamacions)5 de juliol
Publicació alumnes admesos i  llista d’espera16 de juliol
Període MATRÍCULA Cicle Formatiu Grau Superior Alumnes admesos a la preinscripciódel 19 al 23 de juliol
Segona fase d’admissió CFG Superior·
Poden participar en aquesta fase només les persones que van presentar sol·licitud de preinscripció i no van obtenir plaça.·
Període de presentació de sol·licituds De l’1 al 3 de setembre
Publicació al centre de les persones admeses6 de setembre
Matrícula de la 2a fase d’admissió6 i 7 de setembre

·

Documents de la preinscripció i matrícula de cicles formatius de Grau Superior

·

CFGS Màrqueting i Publicitat_Centre López Vicuña_web

Preinscripció i Matrícula Batxillerat 2021-2022

Segons la RESOLUCIÓ EDU/596/2021 de 2 de març per a la preinscripció i matrícula d’alumnes per al curs 2021-2022. Publicada al DOGC núm. 8357 del 5.3.2021, aquests són els terminis de la matrícula pel curs 2021-2022:

 • HORARIS SECRETARIA PREINSCRIPCIÓ:
 • de 9:00 a 13:00h i de 15:30h a 17h30 de dilluns a divendres.

Publicació de la llista barem provisional BATXILLERAT 8-juny

Període de presentació de sol·licituds
(es pot presentar documentació fins al 18 de maig)
De l’11 al 17 de maig
Llistats de sol·licituds amb el barem provisional8 de juny
Presentació de reclamacionsDel 9 al 15 de juny
Llistats de sol·licituds amb el barem definitiu
(un cop resoltes les reclamacions)
18 de juny
Publicació alumnes admesos i llista d’espera9 de juliol
Període de MATRÍCULA ordinària BATXILLERAT (1) del 12 al 16 de juliol
Període MATRÍCULA extraordinària BATXILLERAT (2) del 7 al 10 de setembre
(1) Els alumnes preinscrits a 2n. Batxillerat i que estiguin pendents de l’avaluació de setembre, hauran de CONFIRMAR en aquest termini la reserva de la plaça assignada. (2) Per alumnes que aproven 1r. Batxillerat a la convocatòria extraordinària de setembre

·

Documentació de la preinscripció i matrícula de Batxillerat

·

Preinscripció i Matrícula Grau Mitjà 2021-2022

Segons la RESOLUCIÓ EDU/596/2021 de 2 de març per a la preinscripció i matrícula d’alumnes per al curs 2021-2022. Publicada al DOGC núm. 8357 del 5.3.2021, aquests són els terminis de la matrícula pel curs 2021-2022:

 • HORARIS SECRETARIA PREINSCRIPCIÓ:
 • de 9:00 a 13:00h i de 15:30h a 17h30 de dilluns a divendres.

PUBLICACIÓN llistat BAREM PROVISIONAL PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

Període de presentació de sol·licituds
(es pot presentar documentació fins al 18 de maig)
De l’11 al 17 de maig
Llistats de sol·licituds amb barem provisional8 de juny
ReclamacionsDel 9 al 15 de juny
Llistats de sol·licituds amb barem definitiu:
(un cop resoltes les reclamacions)
18 de juny
Publicació alumnes admesos i  llista d’espera9 de juliol
1r període MATRÍCULA ordinària CFG Mitjà
Els alumnes preinscrits amb plaça assignada
Del 12 al 16 de juliol
Segona fase d’admissió CFG Mitjà
Poden participar en aquesta fase només les persones que van presentar sol·licitud de preinscripció i no van obtenir plaça.
Període de presentació de sol·licituds De l’1 al 3 de setembre
Publicació al centre de persones admeses6 de setembre
Matrícula de la 2a fase d’admissió6 i 7 de setembre

·

Documentació de la preinscripció i matrícula de cicles formatius de Grau Mitjà

·

Convocatòria Proves d’accés a Grau Superior 2021

El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que hi volen accedir però no tenen el títol de batxillerat (o equivalent a efectes d’accés).

Clica a l’enllaç per descarregar el document amb el resum de la informació.

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris curs 2020-2021

Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2020-2021 cursen ensenyaments postobligatoris. 

Al document PDF es detalla la documentació que cal que adjuntin alguns alumes que han demanat beca aquest curs 2020-2021. Si heu de presentar algun d’aquests documents, cal que els porteu a secretaria en horari

 • Matí: 11.30 a 13.30 h. 
 • Tarda: 15.30 a 16.30 h.

Recordeu que l’últim dia de recollida de documents serà el pròxim dilluns 16 de novembre de 2020.

Convalidacions

 1. Recollir el full de sol·licitud que us donarà el vostre tutor.
 2. Omplir les dades i signar-lo
  • El curs que esteu realitzant aquest any.
  • El cicle formatiu que heu finalitzat.
  • Mòduls i/o unitats formatives que voleu convalidar
  • En el cas d’alumnes de 2n. curs que ja ho vàreu demanar l’any
   anterior, confirmar si voleu mantenir la convalidació o
   renuncieu.
 3. Adjuntar fotocópia de la certificació acadèmica al·legada
  • Resguard del títol.
  • Expedient acadèmic
 4. Lliurar la sol·licitud al vostre tutor

DARRER DIA DE RECOLLIDA DE SOL.LICITUDS: 13 D’OCTUBRE DE 2020